JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Převody nemovitostí
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Převody nemovitostí

Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář Vám smlouvu o převodu nemovitostí sepíše ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit notářský zápis jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm vedených.

Které listiny je nutné předložit k sepisu smlouvy? 

  • označení nemovitostí, kterých se smlouva týká (výpis z katastru nemovitostí vyhotoví notář),
  • nabývací titul k převáděným nemovitostem (kupní, darovací smlouva, dědické usnesení s vyznačením právní moci), tato listina je uvedena na výpisu z katastru nemovitostí,
  • údaje účastníků smlouvy (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, rodinný stav),
  • údaje účastníka - právnické osoby (výpis z obchdoního rejstříku vyhotoví notář, kdo bude jménem právnické osoby jednat),
  • plná moc, bude-li účastník zastoupen - na plné moci musí být úředně ověřený podpis zmocnitele, její obsah je nutné předem konzultovat s notářem,
  • kupní cena a způsob jejího uhrazení (např. prostřednictvím notářské úschovy),
  • znalecký posudek ohledně převáděných nemovitostí (po konzultaci s notářem - v některých případech není nutný),
  • geometrický plán v případě dělení pozemků, převodu v katastru dosud nezapsaných nemovitostí nebo v případě zřizování některých věcných břemen (po konzultaci s notářem).

Notářské povolání je specializováno na právní vztahy týkající se nemovitostí a notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň zpracování smlouvy. Notář při sepsání smlouvy nestranně poučuje obě strany o právních důsledcích jejich jednání a působí tak preventivně proti vzniku případného sporu. Smlouva s návrhem na vklad se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vyřízením věci u katastrálního úřadu Vám zcela zajistíme.

 

 

         


Kam dál ?
• Notářská úschova
   

© 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS