JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Závěť, listina o vydědění, ustanovení správce dědictví
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Závěť, listina o vydědění, ustanovení správce dědictví

Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžela nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť. Pokud závět sepisuje notář formou notářského zápisu, zůstává originál závěti bezpečně uložen u notáře. Existence závěti je elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí. Notář, který je soudem pověřen k projednání dědictví, je povinen provést zjištění v této evidenci. Při dědění má závětní dědic přednost před dědici ze zákona, jedinou výjimkou jsou potomci pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený díl z dědictví. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat.

Nechcete-li, aby po Vás dědil Váš potomek a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, je třeba sepsat listinu o vydědění. Tato listina musí pro svou platnost splňovat náročné formální a obsahové náležitosti.  Z toho důvodu doporučujeme se v této věci obrátit na notáře.

Pro ustanovení správce dědictví, který by po smrti pořizovatele samostatně až do vyřízení dědictví zajišťoval záležitosti spojené s děděným majetkem, je zákonem předepsána forma notářského zápisu. Zejména podnikatelé, kteří vlastní podnik, případně obchodní podíly, by na ustanovení takové osoby neměli zapomínat. Tímto způsobem je zabezpečen chod podniku po dobu řízení o dědictví, které může v případě sporů mezi dědici trvat poměrně dlouhou dobu. Lze tak předejít značným škodám. Zvolená osoba musí s ustanovením do funkce správce dědictví  souhlasit a být přítomna při sepisu notářského zápisu.

 

 © 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS