JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Často kladené otázky
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Často kladené otázky

  • Proč jsem nebyl předvolán k předběžnému šetření, přestože jsem dědic?

Předběžné šestření je úvodním úkonem v dědickém řízení, který slouží notáři především notáři k získání informací ohledně okruhu dědiců, majetku a případných dluhů zůstavitele. K tomuto jednání je zván zpravidla vypravitel pohřbu, který je uveden v úmrtní listu. Notář v této fázi neví, kdo jsou dědici zůstavitele - to se dozví až v rámci předběžného šestření.

Informace, které se notář při tomto úkonu dozví, lze kdykoli v průběhu řízení zpřesnit a doplnit.

Účast všech případných dědiců při předběžném řízení zásadně nutná není. V této fázi nedochází k vydávání rozhodnutí, kterými by nepřítomný účastbík - dědic mohl být jakýmkoli způsobem zkrácen na svých právech. 

  •  Proč se při dědickém řízení zjišťuje i majetek pozůstalé manželky/manžela?

Majetek pozůstalé manželky/manžela je nutné zjišťovat z důvodů vypořádání tzv. společného jmění manželů (SJM). Jedná se o majetkové společenství vznikající jen mezi manželi, které se v případě smrti jednoho z nich při dědickém řízení musí vypořádat (určit, co z tohoto majetku náleží pozůstalé manželce a co náleží do dědictví).    

  •  Mohu si sám vybrat notáře pro projednání dědictví?

Ne, to možné není. Rozdělení dědických spisů mezi notáře v obvodu příslušného okresního soudu se řídí rozvrhem práce, který zásadně neumožňuje zvolit si notáře pro konkrétní dědickou věc, neboť by tím došlo k porušení ústavně zaručeného práva na zákonného soudce, resp. zákonného soudního komisaře. V obvodu Okresního soudu v Rokycanech jsou zřízeny tři notářské úřady a pro rozdělení práce se uplatňuje časový princip (rozhodující  je okamžit doručení úmrtního listu soudu). 

  • Jak mohu zjistit, který notář byl pověřen projednáním dědictví, v němž jsem účastníkem?   

V této věci kontaktujte, prosím, vedoucí dědického oddělení Okresního soudu v    Rokycanech, paní Jitku Lančiovou, tel.: (+420) 377 869 050.   

  •  Po skončení dědického řízení se objevil další majetek, který v původním řízení nebyl projednán. Jak mám postupovat?

Dodatečný majetek je nutné projednat v rámci tzv. dodatečného projednání dědictví. Toto řízení, které navazuje na řízení předchozí, se již týká pouze nového majetku. Formulář pro zahájení dodatečného řízení je ke stažení níže.     

  • Jak dlouho trvá dědické řízení? 

Jednoznačně na tuto otázku odpovědět nelze, neboť délka řízení je často dána okolnostmi, které notář nemůže ovlivnit. Hlavními komplikacemi jsou zejm. nezletilost některého z dědiců, předlužení dědictví ústící do likvidace dědictví, neznámí dědici apod. Významným prvkem, který ovlivňuje délku řízení, jsou také sami účastníci. Statisticky se daří cca 90% řízení skončit do půl roku od úmrtí zůstavitele.   

 

   

 


Přiložené soubory:
| Návrh na dodatečné projednání D.doc | Návrh na dodatečné projednání D

© 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS