JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech | Zástavní smlouvy, Rejstřík zástav
JUDr. Ladislava Říhová - notářka v Rokycanech
Zástavní smlouvy, Rejstřík zástav

Zástavní smlouva je jednou z možností, jak zajistit pohledávku věřitele vůči dlužníkovi. Zástavou mohou být nemovitosti, věci movité i jiná práva majetkové povahy.

Zvláštní úprava zástavního práva se týká případů, kdy jsou předmětem zástavy nemovitosti, které se neevidují v katastru nemovitostí (sklep), věc hromadná (podnik), soubor věcí (sbírka) nebo movitá věc (automobil), která nebude předána při uzavření zástavní smlouvy do držení věřitele.

K sepsání takové zástavní smlouvy je nutná forma notářského zápisu a zástavní právo v tomto případě vzniká zápisem do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky. Zápis  zástavního práva provádí notář.

Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí Vám rovněž může sepsat notář, zástavní právo v tomto případě vzniká vkladem do katastru nemovitostí.

Rejstřík zástav slouží nejen k povinným zápisům zástavních práv, ale je možné z něho vydávat  ověřené výpisy, opisy a potvrzení.  U kteréhokoliv notáře lze z evidence zjistit, zda určitá věc je či není zastavena ve prospěch věřitele a předejít tak riziku koupě zastavené věci. Věřitel může totiž i při změně vlastníka uplatnit své zástavní právo na novém majiteli a ten by těžko mohl argumentovat tím, že o zástavním právu nevěděl. Taková opatrnost se může vyplatit zejména při koupi movité věci větší ceny.© 2006 - 2011 JUDr. Ladislava Říhová - Notářka v Rokycanech, XHTML, CSS